ទំព័រ_បដា

ការណែនាំអំពីបំពង់សកល

ការណែនាំអំពីបំពង់សកល

polypropylene ដែលបាននាំចូលពីថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រ (PP) សម្ភារៈ។
ផលិតផលនេះត្រូវគ្នាជាមួយម៉ាកភាគច្រើននៃបំពង់តែមួយនិងប៉េងប៉ង់ពហុឆានែល។
បន្ទប់សំអាត 100,000 បន្ទប់ធានាបាននូវផលិតផលដែលគ្មានផលិតផល Pyrogoxin ដោយឥតគិតថ្លៃនិង RNAANAS ។