ទំព័រ_បដា

បន្ទះ PCR ពាក់កណ្តាលសំពត់

បន្ទះ PCR ពាក់កណ្តាលសំពត់

ចាន PCR-SKIRTED មានគែមខ្លីនៅជុំវិញគែមនៃចានដែលផ្តល់នូវការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកំឡុងពេលបំពង់បង្ហូរទឹកនិងមេកានិចសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរ៉ូបូត។