ទំព័រ_បដា

បំពង់ centrifuge ខ្នាតតូច

បំពង់ centrifuge ខ្នាតតូច

បំពង់ apperriftiffuge ត្រូវបានប្រើយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មជីវវិទ្យាជាពិសេសនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យានិងជីវវិទ្យាសមហិល៉ុស។បច្ចេកវិទ្យានៃបំពង់ microcentrifuge ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការបំបែកនិងការរៀបចំសំណាកជីវវិទ្យាផ្សេងៗហើយដូច្នេះមន្ទីរពិសោធន៍ជាច្រើនពឹងផ្អែកលើប្រភេទបំពង់ជាច្រើនប្រភេទ។