ទំព័រ_បដា

បន្ទះ PCR សំពត់ពេញ

បន្ទះ PCR សំពត់ពេញ

ចាន pcr / qpcr / QPCR យ៉ាងពេញលេញមានបន្ទះគែមដែលគ្របលើកម្ពស់នៃចាន។ទំរង់ចាននេះសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ PCR ដែលមានម៉ូឌុលដែលអាចទ្រទ្រង់បាន (ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិកម្ម) ហើយអាចត្រូវបានសម្របខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាព។