ទំព័រ_បដា

គន្លឹះជំនួយ

ការណែនាំអំពីទំនាក់ទំនង

ការណែនាំអំពីចរន្តត្រូវបានប្រើដើម្បីទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងមនុស្សយន្តបំពង់បង្ហូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ការបន្ថែមក្រាហ្វិចទៅនឹងវត្ថុធាតុដើម PP ធ្វើឱ្យគន្លឹះបំពង់មានចរន្តអគ្គិសនី។